Bijrobert.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor deelname aan een evenement (cursus, masterclass, rondleiding, overige evenementen) georganiseerd door bij Robèrt en Keuken Van Leer. 

1.1 ALGEMEEN
De Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing voor evenementen georganiseerd door bij Robèrt en Keuken Van Leer, gevestigd aan de Almijstraat 14 te Oisterwijk (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 090.838.14), verder in dit reglement aangeduid als 'de organisatie' en een klant, verder in dit reglement aangeduid als 'de deelnemer'.

1.2 GELDIGHEIDSDUUR VOORWAARDEN
Met deze editie van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden vervallen alle eerdere versies die van toepassing zijn voor bij Robèrt en Keuken Van Leer. De voorliggende Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zullen worden gehandhaafd tot het moment dat afnemer gedwongen door wettelijke voorschriften of wetswijzigingen dan wel relevante wijzigingen in de eigen organisatiestructuur een herziene versie zal uitgeven.

2.1 BESCHRIJVING EVENEMENT
Op het internet is op de website www.bijrobert.nl altijd een actueel overzicht van nog te houden evenementen vermeld. De bij deze informatie vermelde activiteiten en/of leerprocessen zijn indicatief en hieraan kan de deelnemer geen rechten ten aanzien van verwachtingen ontlenen. De tijdsduur van de verschillende evenementen is eveneens vermeld. Met betrekking tot de degene die bij een cursus als cursusleider zal optreden behoudt de organisatie zich het recht voor tot op het laatste moment een gelijkwaardige vervanger aan te stellen, indien onvoorziene omstandigheden dit noodzakelijk maken. De deelnemer heeft op basis hiervan niet het recht de deelneming te annuleren.

2.2 LEEFTIJDSGRENS
De minimale leeftijd voor deelneming aan een cursus of workshop is 16 jaar, tenzij uitdrukkelijk bij de betreffende workshop of cursus is vermeld dat deze voor personen jonger dan 16 jaar wordt georganiseerd. In dat geval worden de leeftijdsgrenzen zoals vermeld bij de betreffende cursus gehanteerd.

2.3 KENNIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL
De cursussen worden in de Nederlandse taal gegeven en voorwaarde is, dat de deelnemer voldoende kennis van deze taal heeft opdat de voortgang tijdens de workshop of cursus niet belemmerd wordt. De tijdens de workshop of cursus verstrekte hand-out is ook uitsluitend in de Nederlandse taal beschikbaar.

2.4 AANMELDEN
Aanmelding kan via de website, waarbij direct het volledige bedrag van de deelneming voldaan dient te worden. Aanmeldingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien de deelnemerskosten volledig zijn betaald. Indien een evenement op grond van welke reden dan ook niet kan doorgaan, wordt de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Deelnemerskosten worden in dat geval teruggestort op bankrekening waarmee de kosten voor de deelneming werden voldaan of door een deelnemer op te geven nummer van een bankrekening indien, zoals gebruikelijk, via iDEAL betaald werd.

2.5 VOORKENNIS
Een vervolgcursus (bijvoorbeeld Brood II en III, Meesterlijk brood, Patisserie II en III) kan alleen dan gevolgd worden in dien de deelnemer ook daadwerkelijk de voorafgaande lessen gevolgd heeft. Indien na aanmelding en checken door de organiatie blijkt dat de deelnemer niet over deze kennis beschikt, vervalt de aanmelding maar worden de betalingen niet geretourneerd.

2.6 WACHTLIJST
Indien een persoon zich heeft aangemeld voor een evenement waarvan de inschrijving gesloten was en zich derhalve op de wachtlijst heeft laten plaatsen ontvangt deze persoon, indien alsnog de mogelijkheid zich voordoet om aan het evenement deel te nemen, van de organisatie bericht hierover. Hiermee wordt de persoon die op de wachtlijst was opgenomen verzocht binnen 24 uur bij de organisatie te melden dat men deze vrijgekomen plaats wenst in te vullen. Men wordt eveneens verzocht een machtiging af te geven waarmee de organisatie de verschuldigde deelnemerskosten direct kan incasseren. Indien men niet binnen 24 uur heeft gereageerd of de verschuldigde kosten niet geïncasseerd kunnen worden, zal de organisatie de eerstvolgende op de wachtlijst vermelde persoon benaderen. De eerste persoon, die benaderd werd kan geen rechten ontlenen aan de correspondentie die de organisatie met hem/haar heeft gevoerd.

2.7 AANMELDEN BESLOTEN GROEP
Aanmelding van een (besloten) groep kan uitsluitend na telefonisch overleg of contact per e-mail waarbij een datum en onderwerp van het evenement, alsmede het bedrag verschuldigd voor de gehele groep worden vastgelegd. Voor dit evenement worden geen andere personen ingeschreven dan bij de aanmelding van de groep zijn vastgelegd. Voor een dergelijk evenement geldt, dat door de groep een contactpersoon wordt aangewezen en deze contactpersoon is eveneens verantwoordelijk voor de betaling van het gehele aan de organisatie verschuldigde bedrag. Individuele betaling aan de organisatie door leden van de groep is niet mogelijk. Indien 14 dagen nadat er een aanmelding gedaan is voor deelneming van een groep voor een evenement betaling door de organisatie nog niet ontvangen is, wordt de aanmelding ongedaan gemaakt. Voor annulering zie artikel 3.3. In dit geval kan men nimmer aanspraak maken op compensatie of andere tegemoetkoming.

2.8 DEELNEMERSKOSTEN
Bij elk evenement zijn de deelnemerskosten vermeld. Deze prijzen zijn inclusief administratiekosten en btw, en in geval van een cursus zijn de prijzen zijn inclusief ingrediënten, gebruik van materiaal en uitrusting van de organisatie. Uitgezonderd overgebleven ingrediënten en materiaal, dit alleen met uitdrukkelijke toestemming of tegen betaling. Indien een lunch bij een cursus is inbegrepen, dan is dit uitdrukkelijk bij de betreffende cursus vermeld. Verder ontvangt elke cursist een hand-out met de receptuur.

2.9 OORKONDE
Elke deelnemer van een cursus ontvangt na afloop, indien men bij alle sessies aanwezig is geweest, een oorkonde. Indien deze nadien wordt aangevraagd, dient deelnemer een envelop aan bij Robèrt op te sturen die voldoende gefrankeerd is (A4), zodat de oorkonde kan worden toegestuurd.

3.1 BETALING VIA DE WEBSITE
De deelnemer betaalt de deelnemerskosten door gebruik te maken van de beveiligde verbinding van iDEAL.

3.2 BETALINGSCONDITIES BESLOTEN GROEP
Na bevestiging van het evenement door beide partijen, zal een factuur worden opgesteld . Deze dient te worden voldaan binnen 14 dagen. Doch altijd minmaal 21 dagen voor het evenement. Dit bedrag dient door de door de groep aangewezen contactpersoon te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen deze termijn is geschied, behoudt de organisatie zich het recht voor het betreffende evenement aan een andere groep aan te bieden, zonder dat de eerste groep aanspraak kan maken op compensatie in welke vorm dan ook.

4.1 MELDING VAN ANNULERING
Na het boeken van het evenement geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de opdracht kosteloos geannuleerd kan worden (dit geldt voor particuliere en zakelijke klanten). Annulering van deelneming door de deelnemer aan een evenement dient altijd schriftelijk te geschieden; als datum van annulering zal de datum worden gehanteerd waarop de organisatie de annulering ontvangt. Indien de organisatie in verband met deze annulering een gedeelte van de deelnemerskosten zal terugstorten, dient bij de schriftelijke annulering het bankrekeningnummer waarop dit bedrag kan worden teruggestort vermeld te worden. Redenen voor annulering ná de wettelijke bedenktijd van 14 dagen zijn uitsluitend: ziekte van deelnemer zelf of overlijden van een naaste. In voorkomende gevallen kan door de organisatie om een bewijs gevraagd worden. In alle gevallen ligt de beslissing tot het terugstorten bij de organisatie en niet bij de deelnemer. Overige redenen als slecht weer, andere afspraak, et cetera worden niet geaccepteerd als geldige reden om te annuleren.

4.2 ANNULERINGSKOSTEN EVENEMENT
De annuleringskosten bedragen:
50% van de deelnemerskosten indien de annulering meer dan 31 dagen voor aanvang van het evenement door de organisatie ontvangen is;
100% van de deelnemerskosten indien de annulering minder dan 31 dagen voor aanvang van het evenement door de organisatie ontvangen is.
Het mogelijke verschil tussen de deelnemerskosten en de annuleringskosten zal door organisatie uiterlijk 21 dagen na annulering op de bankrekening van de deelnemer worden gestort. Een vervanger sturen is alleen mogelijk volgens de bepalingen in artikel 4.4 en 4.5.

4.3 ONDERBREKING EVENEMENT
Indien de deelnemer tijdens de duur van het evenement op grond van welk reden dan ook de locatie van het evenement wenst te verlaten, wordt geen restitutie van de deelnemingskosten verleend.

4.4 PLAATSVERVANGER EVENEMENT AAN TE WIJZEN DOOR DEELNEMER
Indien een deelnemer niet in de gelegenheid is zelf het evenement bij te wonen, kan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie door deelnemer een plaatsvervanger worden aangewezen. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van de deelnemerskosten en degene die in zijn/haar plaats aan het evenement deelneemt is geen deelnemerskosten verschuldigd.

4.5 PLAATSVERVANGER CURSUS
Indien sprake is van een persoon die namens degene die zich oorspronkelijk heeft aangemeld aan een cursus zal deelnemen en er reeds een deel van de cursus werd gegeven, kan de vervanger uitsluitend deelnemen indien men ook over de kennis van de stof beschikt die tijdens eerdere sessies van de cursus werd behandeld. In alle gevallen blijft degene die zich voor de cursus heeft aangemeld en de deelnemingskosten heeft betaald voor de organisatie de deelnemer waarmee contact wordt onderhouden.

4.6 ANNULERING DOOR ORGANISATIE
Bij onvoldoende belangstelling voor deelname kan de organisatie het evenement annuleren. De deelnemingskosten zullen aan de deelnemer worden terugbetaald, maar de deelnemer heeft geen recht op enige vorm van compensatie. Indien door onvoorziene omstandigheden, waarop de organisatie geen invloed heeft kunnen uitoefenen, een evenement op korte termijn of direct dient te worden beëindigd zal de deelnemer een maximale compensatie ontvangen ter hoogte van de deelnemingskosten.

5.1 LETSELSCHADE EN OVERIGE SCHADES
De organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel, materiële en/of immateriële schade van de deelnemer ten gevolge van deelname aan een evenement.

5.2 SCHADE KLEDING E.D.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan kleding of andere persoonlijke eigendommen tijdens de deelname aan een evenement.

5.3 PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN DEELNEMERS
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

5.4 GEVOLGKOSTEN ANNULERING DOOR ORGANISATIE
De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel door de deelnemer te maken kosten ten gevolge van de annulering van een evenement.

5.5 GEBRUIK APPARATUUR/MACHINERIEËN VAN ORGANISATIE
Deelnemer is aansprakelijk voor schade die door hem/haar moedwillig aan de apparatuur of machinerieën is veroorzaakt. De organisatie kan de deelnemer hiervoor een bedrag ter hoogte van de reparatiekosten of vervanging van het betreffende object eisen alsmede compensatie in het kader van bedrijfsschade tengevolge van het niet functioneren van het beschadigde object.

6.1 UITZONDERINGEN

De in dit reglement opgenomen algemene voorwaarden voor deelneming zijn op alle door organisatie te organiseren evenementen van toepassing, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat van bepaalde in deze voorwaarden opgenomen artikelen wordt afgeweken. Deze afwijkingen op specifieke artikelen dienen altijd ruim van tevoren door de organisatie schriftelijk te zijn bevestigd.
Oisterwijk/1301/08DE28

6.2 VRAGEN OF KLACHTEN
Deelnemers die vragen hebben of onverhoopt niet tevreden zijn, kunnen een mail sturen naar info@bijrobert.nl (cursussen en masterclasses) of info@keukenvanleer.com (overige evenementen). Binnen drie werkdagen ontvangen zij een schriftelijke reactie van de organisatie.

Mochten deelnemer en organisatie onverhoopt samen niet tot een oplossing komen, dan kan deelnemer terecht bij instantie ONDERNEEM. De deelnemer kan zijn klachten richten aan klacht@onderneem.org, waarna ONDERNEEM zijn klacht in behandeling zal nemen en binnen vier weken zal reageren. De uitspraak voor de afhandeling van de klacht is hierna bindend.

In beide gevallen geldt dat de klacht vertrouwelijk zal worden behandeld en alle correspondentie hieromtrent zal voor de duur van één jaar worden bewaard.