Bijrobert.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden voor deelname aan een workshop of cursus georganiseerd door studio bij Robèrt. 1.1 ALGEMEEN

De Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing voor workshops of cursussen georganiseerd door studio Bij Robèrt, gevestigd aan
de Almijstraat 14 te Oisterwijk (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 090.838.14), verder in dit reglement aangeduid als “de
organisatie” en een klant, verder in dit reglement aangeduid als “de deelnemer”.

1.2 GELDIGHEIDSDUUR VOORWAARDEN
Met deze editie van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden vervallen alle eerdere versies die van toepassing zijn voor studio Bij Robèrt. De voorliggende
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zullen worden gehandhaafd tot het moment dat afnemer gedwongen door wettelijke voorschriften
of wetswijzigingen dan wel relevante wijzigingen in de eigen organisatiestructuur een herziene versie zal uitgeven.


2.1 BESCHRIJVING WORKSHOP/CURSUS

Op het internet is op de website www.bijrobert.nl altijd een actueel overzicht van nog te houden workshops vermeld. De bij deze informatie vermeldde
activiteiten en/of leerprocessen zijn indicatief en hieraan kan de deelnemer geen rechten ten aanzien van verwachtingen ontlenen. De tijdsduur van de
verschillende workshops en cursussen is eveneens vermeld. Met betrekking tot de degene die als cursusleider zal optreden behoudt de organisatie zich het
recht voor tot op het laatste moment een gelijkwaardige vervanger aan te stellen, indien onvoorziene omstandigheden dit noodzakelijk maken. De deelnemer
heeft op basis hiervan niet het recht de deelneming te annuleren.

2.2 LEEFTIJDSGRENS
De minimale leeftijd voor deelneming aan een cursus of workshop is 16 jaar, tenzij uitdrukkelijk bij de betreffende workshop of cursus is vermeld dat deze
voor personen jonger dan 16 jaar wordt georganiseerd. In dat geval worden de leeftijdsgrenzen zoals vermeld bij de betreffende cursus gehanteerd.

2.3 KENNIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL
De workshops en cursussen worden in de Nederlandse taal gegeven en voorwaarde is, dat de deelnemer voldoende kennis van deze taal heeft opdat de
voortgang tijdens de workshop of cursus niet belemmerd wordt. De tijdens de workshop of cursus verstrekte hand-out is ook uitsluitend in de Nederlandse
taal beschikbaar.

2.4 AANMELDEN
Aanmelding kan via de website waarbij direct het volledige bedrag van de deelneming voldaan dient te worden. Aanmeldingen worden uitsluitend in
behandeling genomen indien de deelnemerskosten volledig zijn betaald. Indien een workshop en/of cursus op grond van welke reden dan ook niet kan doorgaan,
wordt de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Deelnemerskosten worden in dat geval teruggestort op bankrekening waarmee
de kosten voor de deelneming werden voldaan of door een deelnemer op te geven nummer van een bankrekening indien, zoals gebruikelijk, via iDEAL
betaald werd.

2.5 VOORKENNIS
Een vervolgcursus (zoals bijvoorbeeld GCP, Ver-GCP, Brood II, Snoepjes II) kan alleen dan gevolgd worden in dien de deelnemer ook daadwerkelijk de
voorafgaande lessen gevolgd heeft. Indien na aanmeldinge en checken door de organiatie blijkt dat de deelnemer NIET over deze kennis beschikt, vervalt de
aanmelding maar worden de betalingen niet geretourneerd.

2.6 WACHTLIJST
Indien een persoon zich heeft aangemeld voor een workshop of cursus waarvan de inschrijving gesloten was en zich derhalve op de wachtlijst heeft laten
plaatsen ontvangt deze persoon, indien alsnog de mogelijkheid zich voordoet om aan de workshop of cursus deel te nemen, van de organisatie bericht
hierover. Hiermee wordt de persoon die op de wachtlijst was opgenomen verzocht binnen 24 uur bij de organisatie te melden dat men deze vrijgekomen
plaats wenst in te vullen. Men wordt eveneens verzocht een machtiging af te geven waarmee de organisatie de verschuldigde deelnemerskosten direct kan
incasseren. Indien men niet binnen 24 uur heeft gereageerd of de verschuldigde kosten niet geïncasseerd kunnen worden, zal de organisatie de eerstvolgende
op de wachtlijst vermelde persoon benaderen. De eerste persoon, die benaderd werd kan geen rechten ontlenen aan de correspondentie die de organisatie
met hem/haar heeft gevoerd.

2.7 AANMELDEN BESLOTEN GROEP
Aanmelding van een (besloten) groep kan uitsluitend na telefonisch overleg of contact per e-mail waarbij een datum en onderwerp van de workshop, alsmede
het bedrag verschuldigd voor de gehele groep worden vastgelegd. Voor deze workshop worden geen andere personen ingeschreven dan bij de aanmelding
van de groep zijn vastgelegd. Voor een dergelijke workshop geldt, dat door de groep een contactpersoon wordt aangewezen en deze contactpersoon is
eveneens verantwoordelijk voor de betaling van het gehele aan de organisatie verschuldigde bedrag. Individuele betaling aan de organisatie door leden van
de groep is niet mogelijk. Indien 14 dagen nadat er een aanmelding gedaan is voor deelneming van een groep voor een de cursus/workshop betaling door de
organisatie nog niet ontvangen is, wordt de aanmelding ongedaan gemaakt. Voor annulering zie artikel 3.3. In dit geval kan men nimmer aanspraak maken
op compensatie of andere tegemoetkoming.

2.8 DEELNEMERSKOSTEN
Bij elke workshop respectievelijk cursus zijn de deelnemerskosten vermeld. De prijzen zijn inclusief ingrediënten, gebruik van materiaal en uitrusting van
de organisatie, verpakkingsmateriaal, administratiekosten en BTW. Uitgezonderd overgebleven ingrediënten en materiaal, dit alleen met uitdrukkelijke
toestemming of tegen betaling. Indien een lunch bij de workshop/cursus is inbegrepen, dan is dit uitdrukkelijk bij de betreffende workshop/cursus vermeld.
Verder ontvangt elke deelnemer/cursist een hand-out met de receptuur.

2.9 OORKONDE
Elke deelnemer van een cursus ontvangt na afloop, indien men bij alle sessies aanwezig is geweest, een oorkonde. Indien deze nadien wordt aangevraagd, dient deelnemer een envelop aan bij Robèrt op te sturen die voldoende gefrankeerd is (A4) zodat de oorkonde kan worden toegestuurd.

 

 3.1 BETALING VIA DE WEBSITE

De deelnemer de deelnemerskosten voldoen door gebruik te maken van de beveiligde verbinding van iDEAL

3.2 BETALINGSCONDITIES BESLOTEN GROEP
Na bevestiging van de workshop door beide partijen, zal een factuur opgesteld worden. Deze dient te worden voldaan binnen 14 dagen. Doch altijd minmaal 21 dagen voor het evenement. Dit bedrag dient door de door de groep aangewezen contactpersoon te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen deze termijn is geschied, behoudt de organisatie zich het recht voor de betreffende workshop aan een andere groep aan te bieden, zonder dat de eerste groep aanspraak kan maken op compensatie in welke vorm dan ook. 
Almijstraat 14, 5061 PA Oisterwijk T 013-528 4906 E info@bijrobert.nl I www.bijrobert.nl

 

4.1 MELDING VAN ANNULERING
Na het boeken van de cursus of opdracht geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de opdracht kosteloos geannuleerd kan worden (dit geldt voor particuliere en zakelijke klanten). Annulering van deelneming door de deelnemer aan een workshop of cursus dient altijd schriftelijk te geschieden en als datum van annulering zal de datum worden gehanteerd waarop de organisatie de annulering ontvangt. Indien de organisatie in verband met deze annulering een gedeelte van de deelnemerskosten
zal terugstorten, dient bij de schriftelijke annulering het bankrekeningnummer waarop dit bedrag kan worden teruggestort vermeld te worden. Redenen voor annulering ná de wettelijke bedenktijd van 14 dagen zijn uitsluitend: ziekte van deelnemer zelf of overlijden van een naaste. In voorkomende gevallen kan door de organisatie om een bewijs gevraagd worden. In alle gevallen ligt de beslissing tot het terugstorten bij de organisatie en niet bij de deelnemer . Overige redenen als slecht weer, andere afspraak, etc worden niet geaccepteerd als geldige reden om te annuleren.

4.2 ANNULERINGSKOSTEN CURSUS
De annuleringskosten bedragen:
50% van de deelnemerskosten indien de annulering meer dan 31 dagen voor aanvang van de cursus door de organisatie ontvangen is;
100% van de deelnemerskosten indien de annulering minder dan 31 dagen voor aanvang van de cursus door de organisatie ontvangen is.
Het mogelijke verschil tussen de deelnemerskosten en de annuleringskosten zal door organisatie uiterlijk 21 dagen na annulering op de bankrekening van de
deelnemer worden gestort. Een vervanger sturen is alleen mogelijk volgens de bepalingen in artikel 4.6 en 4.7

4.3 ANNULERINGSKOSTEN WORKSHOP
De annuleringskosten bedragen:
50% van de deelnemerskosten indien de annulering meer dan 31 dagen voor aanvang van de workshop door de organisatie ontvangen is;
100% van de deelnemerskosten indien de annulering minder dan 31 dagen voor aanvang van de workshop door de organisatie ontvangen is.
Het mogelijke verschil tussen de deelnemerskosten en de annuleringskosten zal door organisatie uiterlijk 21 dagen na annulering op de bankrekening van de
deelnemer worden gestort.
Deelnemer is gerechtigd zijn plek aan een andere deelnemer over te doen en de betaling onderling te regelen. Een vervanger sturen is alleen mogelijk volgens
de bepalingen in artikel 4.6 en 4.7

4.4 ANNULERINGKOSTEN WORKSHOP BESLOTEN GROEP
De annuleringskosten bedragen:
50% van de deelnemerskosten indien de annulering meer dan 31 dagen voor aanvang van de cursus door de organisatie ontvangen is;
100% van de deelnemerskosten indien de annulering minder dan 31 dagen voor aanvang van de cursus door de organisatie ontvangen is.
Het mogelijke verschil tussen de deelnemerskosten en de annuleringskosten zal door organisatie uiterlijk 21 dagen na annulering op de bankrekening van de
deelnemer worden gestort.

4.5 ONDERBREKING CURSUS/WORKSHOP
Indien de deelnemer tijdens de duur van de workshop op grond van welk reden dan ook de locatie van de workshop wenst te verlaten, wordt geen restitutie van
de deelnemingskosten verleend.

4.6 PLAATSVERVANGER AAN TE WIJZEN DOOR DEELNEMER
Indien een deelnemer niet in de gelegenheid is zelf de workshop of cursus bij te wonen, kan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie
door deelnemer een plaatsvervanger worden aangewezen. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van de deelnemerskosten en degene die in
zijn/haar plaats aan de cursus of workshop deelneemt is geen deelnemerskosten verschuldigd.

4.7 PLAATSVERVANGER CURSUS
Indien sprake is van een persoon die namens degene die zich oorspronkelijk heeft aangemeld aan een cursus zal deelnemen en er reeds een deel van de cursus
werd gegeven, kan de vervanger uitsluitend deelnemen indien men ook over de kennis van de stof beschikt die tijdens eerdere sessies van de cursus werd
behandeld. In alle gevallen blijft degene die zich voor de workshop of cursus heeft aangemeld en de deelnemingskosten heeft betaald voor de organisatie de
deelnemer waarmee contact wordt onderhouden.

4.8 ANNULERING DOOR ORGANISATIE
Bij onvoldoende belangstelling voor deelname kan de organisatie de workshop/cursus annuleren. De deelnemingskosten zullen aan de deelnemer worden terugbetaald,
maar de deelnemer heeft geen recht op enige vorm van compensatie. Indien door onvoorziene omstandigheden, waarop de organisatie geen invloed
heeft kunnen uitoefenen, een workshop of cursus op korte termijn of direct dient te worden beëindigd zal de deelnemer een maximale compensatie ontvangen
ter hoogte van de deelnemingskosten.

 

5.1 LETSELSCHADE EN OVERIGE SCHADES
De organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel, materiële en/of immateriële schade van de deelnemer ten gevolge van deelname
aan een workshop of cursus.

5.2 SCHADE KLEDING E.D.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan kleding of andere persoonlijke eigendommen tijdens de deelname aan een cursus of
workshop.

5.3 PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN DEELNEMERS
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

5.4 GEVOLGKOSTEN ANNULERING DOOR ORGANISATIE
De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel door de deelnemer te maken kosten ten gevolge van de annulering van een workshop of cursus.

5.5 GEBRUIK APPARATUUR/MACHINERIEËN VAN ORGANISATIE
Deelnemer is aansprakelijk voor schade die door hem/haar moedwillig aan de apparatuur of machinerieën is veroorzaakt. De organisatie kan de deelnemer
hiervoor een bedrag ter hoogte van de reparatiekosten of vervanging van het betreffende object eisen alsmede compensatie in het kader van bedrijfsschade
tengevolge van het niet functioneren van het beschadigde object.6.1 UITZONDERINGEN

De in dit reglement opgenomen algemene voorwaarden voor deelneming zijn op alle door organisatie te organiseren workshops en cursussen van toepassing,
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat van bepaalde in deze voorwaarden opgenomen artikelen wordt afgeweken. Deze afwijkingen op specifieke artikelen
dienen altijd ruim voor te voren door de organisatie schriftelijk te zijn bevestigd.
Oisterwijk/1301/08DE28

6.2 VRAGEN OF KLACHTEN
Deelnemers die vragen hebben of onverhoopt niet tevreden zijn, kunnen een mail sturen naar les@bijrobert.nl. Binnen drie werkdagen ontvangen zij een schriftelijke reactie van de organisatie.

Mochten deelnemer en organisatie onverhoopt samen niet tot een oplossing komen, dan kan deelnemer terecht bij instantie ONDERNEEM. De deelnemer kan zijn klachten richten aan klacht@onderneem.org, waarna ONDERNEEM zijn klacht in behandeling zal nemen en binnen vier weken zal reageren. De uitspraak voor de afhandeling van de klacht is hierna bindend.

In beide gevallen geldt dat de klacht vertrouwelijk zal worden behandeld en alle correspondentie hieromtrent zal voor de duur van één jaar worden bewaard.